தமிழக அரசின் சமசீர் கல்வி சமுக அறிவியல் (Social Science) பாட நூல்கள்

தமிழக அரசின் சமசீர் கல்வி சமுக அறிவியல் (Social Science) பாட நூல்கள்

Download these books freely.

10th Std Social Science English Medium Book Part 1 (~5.5 MBytes)
10th Std Social Science English Medium Book Part 2 (~6.5 MBytes)
10th Std Social Science English Medium Book Part 3 (~2.0 MBytes)

10th Std Social Science Tamil Medium Book Part 1 (~6.5 MBytes)
10th Std Social Science Tamil Medium Book Part 2 (~7.0 MBytes)
10th Std Social Science Tamil Medium Book Part 3 (~2.5 MBytes)


தமிழக அரசின் சமசீர் கல்வி அறிவியல் (Science ) பாட நூல்கள்

Download these books freely.

10th Std Science English Medium Book Part 1 (~5.5 MBytes)
10th Std Science English Medium Book Part 2 (~3.5 MBytes)
10th Std Science English Medium Book Part 3 (~2.0 MBytes)

10th Std Science Tamil Medium Book Part 1 (~5.5 MBytes)
10th Std Science Tamil Medium Book Part 2 (~3.0 MBytes)
10th Std Science Tamil Medium Book Part 3 (~2.0 MBytes)


தமிழக அரசின் சமசீர் கல்வி தமிழ், ஆங்கில பாட நூல்கள்

Download these books freely.

10th Std English Book Part 1 (~5.5 MBytes)
10th Std English Book Part 2 (~4.7 MBytes)

10th Std Tamil Book Part 1 (~6.1 MBytes)
10th Std Tamil Book Part 2 (~4.9 MBytes)
10th Std Tamil Book Part 3 (~5.2 MBytes)


தமிழக அரசின் சமசீர் கல்வி கணித பாட நூல் (தமிழ் வழி)

இலவசமாக தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும்.

Please download these books freely.

பத்தாம் வகுப்பு கணித புத்தகம் பக்கம் 3-350 (~15 MBytes)
பத்தாம் வகுப்பு கணித புத்தகம் பக்கம் 1 மற்றும் 2 (~1 MBytes)
பத்தாம் வகுப்பு கணித புத்தகம் அட்டைபடம் (~16 MBytes)