தமிழக அரசின் சமசீர் கல்வி சமுக அறிவியல் (Social Science) பாட நூல்கள்

தமிழக அரசின் சமசீர் கல்வி சமுக அறிவியல் (Social Science) பாட நூல்கள்

Download these books freely.

10th Std Social Science English Medium Book Part 1 (~5.5 MBytes)
10th Std Social Science English Medium Book Part 2 (~6.5 MBytes)
10th Std Social Science English Medium Book Part 3 (~2.0 MBytes)

10th Std Social Science Tamil Medium Book Part 1 (~6.5 MBytes)
10th Std Social Science Tamil Medium Book Part 2 (~7.0 MBytes)
10th Std Social Science Tamil Medium Book Part 3 (~2.5 MBytes)


தமிழக அரசின் சமசீர் கல்வி அறிவியல் (Science ) பாட நூல்கள்

Download these books freely.

10th Std Science English Medium Book Part 1 (~5.5 MBytes)
10th Std Science English Medium Book Part 2 (~3.5 MBytes)
10th Std Science English Medium Book Part 3 (~2.0 MBytes)

10th Std Science Tamil Medium Book Part 1 (~5.5 MBytes)
10th Std Science Tamil Medium Book Part 2 (~3.0 MBytes)
10th Std Science Tamil Medium Book Part 3 (~2.0 MBytes)


தமிழக அரசின் சமசீர் கல்வி தமிழ், ஆங்கில பாட நூல்கள்

Download these books freely.

10th Std English Book Part 1 (~5.5 MBytes)
10th Std English Book Part 2 (~4.7 MBytes)

10th Std Tamil Book Part 1 (~6.1 MBytes)
10th Std Tamil Book Part 2 (~4.9 MBytes)
10th Std Tamil Book Part 3 (~5.2 MBytes)


தமிழக அரசின் சமசீர் கல்வி கணித பாட நூல் (ஆங்கில வழி)

இலவசமாக தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும்.

Download them free of cost.

10th Std English Medium Maths Book Pages 3-344 (~ 8M Bytes)
10th Std English Medium Maths Book Pages 1 and 2 (~1M Bytes)
10th Std English Medium Maths Book Cover Pages (~17 MBytes)