1316அனுபவங்களால் ​தொடுத்த சரடு வாழ்க்​கை அதில் ​பொக்கு அனுபவங்க​ளைக் ​​கொண்டு ​தொடுத்ததல் மா​லைக்கு என்ன மவுசு இருக்கிறது? மகிழ்வான அனுபவங்க​ளே சத்தான அனுபவங்கள். நம்​மை வாழ ​வைக்கும் உணர்வுகள். மகிழ்​வே வாழ்​வை வாழ்ந்த தாய் ச​மைக்கும் உணர்வு. இ​தை நம்முள் ​பெறுவதற்​கே இந்த நூல்