மூத்த எழுத்தாளர் சோலை அவர்கள் எழுதிய ‘வீரமணி ஒரு விமர்சனம்’ நூல் வெளியீடு